Prava i obaveze člana

Status aktivnog člana, pored osnovnih prava predviđenih Statutom, podrazumijeva :

• da aktivno učestvuju u radu udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;

• da bira i bude biran u organe udruženja;

• da budu redovno i blagovremeno obaviješten o aktivnostima udruženja;

• da surađuje sa ostalim članovima udruženja;

• da čuva i podiže ugled udruženja;

• da ostvaruje druga prava i obaveze utvrđene Statutom i drugim općim aktima udruženja;

• da redovno izmiruje obaveze članarine.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: